องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากเดิมตำบลคลองมะเดื่อ มีชื่อว่า ตำบลคลองกระทุ่ม อดีตบริเวณพื้นที่อาณาเขตนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ อาศัยน้ำในลำคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคม การอุปโภค- บริโภค และเนื่องจากคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นหลักที่มี อยู่คลองเดียวและบริเวณด้านข้างคลองแห่งนี้มีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเกือบตลอดคันคลอง เมื่อชาวบ้านผ่านไปผ่านมาจึงเรียก คลองสายนั้นว่า " คลองมะเดื่อ " และภายหลังคลองมะเดื่อเส้นนี้ไหลผ่านตำบล จึงเรียกตำบลนี้ว่า " ตำบลคลองมะเดื่อ " จนถึง ปัจจุบัน จัดตั้งเป็น องค์การบริารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ปีงบประมาณ 2540 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 18,900,000 บาท จัดซื้อที่ดิน 4 ไร่ ปีงบประมาณ 2542 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี 6,890,000 ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 6,852469.26 บาท และมีพิธีเปิ ดอาคารเมื่อว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

เลขที่บัตรประชาชน
- - - -
ชื่อหรือนามสกุล
Share on Line
Share on Pinterest