องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมกง โดยนางพยง อินศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์แทน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "สมุนไพรท้องถิ่น" โดย นายช่วย  ขวัญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "การทำเห็ดหลินจือ" โดย นายเสริม ทองอินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์แทน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การต่อเรือ" โดย นายบุญยัง โหยหวล หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "บ้านทรงไทยจำลอง" โดย นางบุญมา  แว่นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "ไม้ดอกไม้ประดับ" โดย นายณรงค์  ทองอินทร์  หมู่ที่ 9

แหล่งเรียนรู้ "การทำโอ่งผ้าไหม" โดยนางบุญมา  แว่นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ดนตรีไทยกลองยาว" โดย นายยอง  แผนสะท้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การทอเสื่อกก" โดยนายจำรัด ธงโทน  หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "การทำเห็ดขอนขาว" โดยนายอำนวย  คล้ายคลึง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "การทำพรมเช็ดเท้า" โดย นางบุญยง  กว้างทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "ไม้ดอกไม้ประดับ" โดย นายเชียร  วันเพ็ญ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" โดย นายน้อย  ขวัญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์แทน

แหล่งเรียนรู้ "พรมเช็ดเท้าแฟนซี" โดย นางสาวมณี  ขวัญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest