องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน 2561

Share on Line
Share on Pinterest