องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest