องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

Share on Line
Share on Pinterest