องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัย ประจำปี 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest