องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน สามารถขอรับใบสมัครล่วงหน้าได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

Share on Line
Share on Pinterest