องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ร่วมกับ อำเภอองครักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ และ อสม.ตำบลโพธิ์แทน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest