องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ขอขอบคุณ นายนนพลาชัย รุ่งวิราประกาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ นายวิสิทธิ์ ไพบูลย์วัฒนสกุล กำนันตำบลคลองใหญ่ และ สจ.อธิภัทร ประกอบพร ที่นำเวชภัณฑ์ยามามอบให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 8 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest