องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest