องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ฝ่ายปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest