องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์แทนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จัดทำโครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์แทนร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest