องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

12 สิงหาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์แทน จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการเป็นจิตอาสาที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและการบำเพ็ญประโยชน์ และร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest