องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

แนะนำมาตรการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest