องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดหาและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดนัดวัดโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest