องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest