องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ช่วยเหลือประชาชนเหตุสาธารภัย และ พัฒนาคุณภาพชีวติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายรินทร์ พูลศิลป์ นายก อบต.โพธิ์แทน และนายแพ เสนอใจ ดำเนินการมอบเช็ค ให้กับประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน และหลักเกณฑ์จ่ายเงินทดลองราชการช่วยเหลือประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest