องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ดำเนินกิจกรรมมาร่วมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Share on Line
Share on Pinterest