องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร

Share on Line
Share on Pinterest