องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

พนักงานราชการจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นหรือไม่

ระบบการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ จะต่างจากการเลื่อนขั้น เงินเดือนของข้าราชการ กรณีที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3-5 % ของฐาน ค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนปกติ ส่วนกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่ม งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3% ของค่าตอบแทนก่อนเลื่อนค่าตอบแทนปกติ ทั้งนี้ มีโควตาของพนักงานราชการที่ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 15 % ของจํานวนพนักงานราชการในแต่ละ กลุ่ม ณ วันที่ 1 กันยายน

Share on Line
Share on Pinterest