องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

พนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะจะมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่

มีสิทธิได้รับ กรณีพนักงานราชการผู้นั้นปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ คพร.จะ ประกาศกําหนด

Share on Line
Share on Pinterest