องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 • ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลบ้านพริก

 • ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลบางปลากด

 • ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลอาษาและตำบลบางปลากด

 • ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลศาลาครุ

     ภูมิประเทศ

         สภาพโดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ริมชายคลองระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมและการที่ตำบล โพธิ์แทนมีพื้นที่ราบลุ่มนั้นจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวมีค่า ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4-4.5 สภาพพื้นที่สามารถปลูกข้าวนาหว่าน ไม้ผล พืชผัก ไร่นาสวนผสม และที่อยู่อาศัย

     จำานวนหมู่บ้าน

         แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบล/หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ตำแหน่ง ชาย หญิง

นายบรรหยัด  เสนอใจ

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 1 บ้านเขมรฝั่งใต้ กำนัน 407 426

นายจักรพันธ์  ขวัญสุข

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 14 ผู้ใหญ่บ้าน 103 90

นายพยุง ทิพาพงษ์ผกาพันธ์

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 31 ผู้ใหญ่บ้าน 435 459

นายธีรวัฒน์  บุญยังประเสริฐ

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์แทน ผู้ใหญ่บ้าน 297 314

นายคำนูน  คุ้มวงษ์

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 5 บ้านลาดสะเอ็ด ผู้ใหญ่บ้าน 155 175

นายสง่า   ไมย์เจริญ

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 6 บ้านปากแบน ผู้ใหญ่บ้าน 124 132

นายช้วน  แผนสท้าน

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 7 บ้านเขมรฝั่งเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน 209 192

นายสรณ์สิริ   ร่อนแก้ว

โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 8 บ้านองพาต ผู้ใหญ่บ้าน 151 147
นางสมบุญ  คุ้มวงษ์ โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 9 บ้านมหาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

367

390

รวม

2,248 2,325

 

     ประชากร

 • มีประชากรทั้งสิ้น 4,573 คน
 • แยกเป็นชาย 2,248 คน เป็นหญิง 2,325 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,331 ครัวเรือน
 • มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 91.69 คน/ตารางกิโลเมตร

ลักษณะทางสังคม

     การศึกษา

          มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ

1

โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 15 287 -

2

โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 10 142 -

รวม

25 429 -

   

          มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์แทน จำนวน 2 แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษาในสังกัด อบต.โพธิ์แทน จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1 11 -

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 2 22 -

รวม

3 33 -

              

     การสาธารณสุข

          มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้

     การรักษาความสงบเรียบร้อย

          ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน

     ลักษณะทางเศรษฐกิจ

          การเกษตรประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประกอบอาชีพ ทำนา , รับจ้างทั่วไป , ทอเสี่อกก , ปลูกผัก , กะเฉด , ไม้ดอก-ไม้ประดับ , พรมเช็ดเท้า , เลี้ยงสัตว์ , และบ้านทรงไทย

    การอุตสาหกรรม

          โรงแรม/รีสอร์ท  จำนวน 3 แห่ง

     ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • ฝาย จำนวน 1 แห่ง
 • แม่น้ำลำคลอง จำนวน 6 สาย

ลักษณะโครงสร้างฟื้นฐาน

     การคมนาคม

 • ถนน คสล. จำนวน 29 สาย
 • ถนลาดยาง จำนวน 3 สาย
 • ถนลูกรัง จำนวน 10 สาย

     การประปา

 • มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านเขมรฝังเหนือ
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 14
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 31
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์แทน
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านลาดสะเอ็ด
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านเขมรฝั่งใต้
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านองพาต
 • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านมหาวงษ์

     การโทรคมนาคม

         มีตู้โทศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง

Share on Line
Share on Pinterest