องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

 

          สำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบ    การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล    ลูกจ้าง   พนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ 
 • งานตรวจสอบภายใน 
 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 • งานประชาสัมพันธ์ 
 • งานอาคารสถานที่ 
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
 • รายงานการประชุมสภา 
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา 
 • งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ 
 • งานอำนวยการและประสานราชการ 
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา 
 • งานเลือกตั้งสมาชิกสภา 
 • งานข้อมูลเลือกตั้ง 
 • งานชุมชนสัมพันธ์ 
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา 
 • งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 • งานวิชาการ 
 • งานงบประมาณ 
 • งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 • งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
 • งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล 
 • งานประสานโครงการฝึกอบรม 
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  เป็นต้น
 • งานสุสานและฌาปณสถาน
 • งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • งานพัฒนาชุมชนและสังคม
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 • งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
 • งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
 • งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
 • งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน
 • งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน
 • งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
 • งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
 • งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 • งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 • งานดำเนินการรับ - ดำเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์  
 • งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  
 • งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้  
 • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 • งานจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

Share on Line
Share on Pinterest