องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

          กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

 
 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 • งานเก็บรักษาเงิน 
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี 
 • งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานการบัญชี 
 • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 • งานงบการเงินและงบทดลอง 
 • งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
 • งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 
 • งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 • งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า 
 • งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 • งานการนำส่งเงินรายได้ 
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 • งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
 • งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
 • งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest