องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

          กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ


 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานก่อสร้างและบูรณาการ 
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 • งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 • งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 • งานธุรการประจำส่วนโยธา 
 • งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 • งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
 • งานวิศวกรรม
 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานออกแบบ 

 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 • งานระบายน้ำ
 • งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง
 • งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest