องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบล/หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ตำแหน่ง ชาย หญิง
     นายบรรหยัด เสนอใจ  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 1  บ้านเขมรฝั่งใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 397 421
     นายจักรพันธ์ ขวัญสุข  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 2  บ้านคลอง 14  ผู้ใหญ่บ้าน 98 89
     นายบุญนาค ภูมิราช  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 3  บ้านปากคลอง 31 ผู้ใหญ่บ้าน 428 422
     นายจ๊อด  พูลศิลป  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์แทน        กำนัน 288 295
     นายแม้น  คุ้มวงษ์   โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 5  บ้านลาดสะเอ็ด ผู้ใหญ่บ้าน 142 177
     นายสง่า  ไมยเจริญ  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 6  บ้านปากแบน ผู้ใหญ่บ้าน 109 116
     นายศักดิ์  ร่อนแก้ว  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 7  บ้านเขมรฝั่งเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน 219 192
     นายจำลอง  แว่นแก้ว  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 8  บ้านองพาต            ผู้ใหญ่บ้าน 150 165
     นายฉลาด  กว้างทุ่ง  โพธิ์แทน/ หมู่ที่ 9  บ้านมหาวงษ์          ผู้ใหญ่บ้าน 336 356
รวม 2,172 2,233

 

Share on Line
Share on Pinterest