องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
สิบตำรวจเอกสุภวีเดชน์ แป้นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน
default
นางสาวโยษิตา ยอดมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางจันทนา แสงทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายวรยุทธ วุฒิโรจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวสายรุ้ง เพ็งคำทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Share on Line
Share on Pinterest