องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
สิบตำรวจเอกสุภวีเดชน์ แป้นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน
thumbs
นางสาวโยษิตา ยอดมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายยุทธนา หอมลำดวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวโยษิตา ยอดมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
default
ว่าง
นิติกร
thumbs
นางสาวณัฐวดี วาสนิท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายพุฒิพร ประทีป
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายจตุพล เสนอใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางอุทัย ขวัญสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายศักดิ์นรินทร์ บุญยังประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายณรงค์ ทองอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
default
นายสมชาย คำสา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Share on Line
Share on Pinterest