องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางจันทนา แสงทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวเกศรินทร์ แสงทวีป
นักวิชาการคลังชำนาญการ
thumbs
นางสาวพิรกานต์ รูปงาม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวพรรษา ชื่นเชื่อม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางเพ็ญจันทร์ สะใบบาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางกะฐิน ต้นตระกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางนิยุดา ปู่จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวจินตนา เสนอใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายวสันต์ มณีพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
thumbs
นายบุญญฤทธิ์ เย็นทรวง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Share on Line
Share on Pinterest