องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายวรยุทธ วุฒิโรจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายวรยุทธ วุฒิโรจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายจินดา ไตรผา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
น.ส.สุทารัตน์ บุญยังประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายทรงกลด ปานสมัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
thumbs
นายสามารถ มูลยิ้ม
พนักงานผลิตน้ำประปา
Share on Line
Share on Pinterest