องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวสายรุ้ง เพ็งคำทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
thumbs
นางสาวสายรุ้ง เพ็งคำทอง
นักวิชาการศึกษา
thumbs
นางวรนุช โหยหวล
ครู ค.ศ.1
thumbs
นางสาวอำพัน หอมลำดวน
ครู คศ.1
thumbs
นางวรรณภา ชมภู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นายสุวรรณชัย เทียนทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Share on Line
Share on Pinterest