องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายจ๊อด พูลศิลป์
กำนันตำบลโพธิ์แทน
thumbs
นายบรรหยัด เสนอใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
thumbs
นายจักรพันธ์ ขวัญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
thumbs
นายบุญนาค ภูมิราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
thumbs
นายแม้น คุ้มวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
thumbs
นายสง่า ไมย์เจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
thumbs
นายศักดิ์ ร่อนแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
thumbs
นายจำลอง แว่นแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
thumbs
นางสมบุญ คุ้มวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
Share on Line
Share on Pinterest