ชื่อ
: นางสาวจินตนา เสนอใจ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้