ชื่อ
: นายจินดา ไตรผา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า