ชื่อ
: นายจักรพันธ์ ขวัญสุข
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2