ชื่อ
: นายพยุง ทิพาพงษ์ผกาพนธ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3