ชื่อ
: นายสง่า ไมย์เจริญ
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6