ชื่อ
: นายศักดิ์ ร่อนแก้ว
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7