ชื่อ
: นายช้วน แผนสท้าน
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7