ชื่อ
: นางสมบุญ คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9