ชื่อ
: นางสาวโยษิตา ยอดมณี
ตำแหน่ง
: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด