ชื่อ
: นางสาวสายรุ้ง เพ็งคำทอง
ตำแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ