ชื่อ
: นายสุวรรณชัย เทียนทอง
ตำแหน่ง
: พนักงานจ้างเหมาบริการ