องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ชื่อ
นางสมบุญ คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ชื่อ
นายสรณ์สิริ แว่นแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ชื่อ
นายช้วน แผนสท้าน
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ชื่อ
นายสง่า ไมย์เจริญ
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6
ชื่อ
นายคำนูน คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
Share on Line
Share on Pinterest