องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากคลอง 31 ซอย 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
21 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากคลอง 31 ซอย 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
21 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๙-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และนายกองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์แทน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากคลอง 31 ซอย 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้านโพธิ์แทน หมู่ที่ ๘ ซอย ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านปากคลอง 31 ซอย 6 หมู่ที่ 3
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากคลอง 31 ซอย 5 หมู่ที่ 3
10 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงศาลาวัดโพธิ์แทนทำศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวะน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวะน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อดินถม,ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านเขมรฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๗ ซอย ๒ เริ่มที่สะพานไม้ถึงบ้านนายศักดิ์ ร่อนแก้ว ลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๘, ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๐-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest