องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนน สายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ เริ่มที่บริเวณที่นายใบ เย็นทรวง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮอล์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อดินถม,ดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน สายบ้านโพธิ์แทน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร อบต.โพธิ์แทนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านมหาวงษ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๒.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๙-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อดินถม,ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ เริ่มที่สะพานคอนกรีต ถึงบ้าน นายสำรวย โหยหวล กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อดินถม,ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านองค์พาต ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้าน นายศรศิริ ร่อนแก้ว ถึงบ้าน นายประเสริฐ สินทรัพย์เกษตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อดินถม,ดินลูกรังซ่อมแซมถนน สายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้าน นายประภัสสร พูลศิลป์ ถึงบริเวณบ้าน นายวิฑูรย์ ขวัญสุข กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อดินถม,ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ เริ่มที่สะพานคอนกรีต ถึงบ้าน นายสำรวย โหยหวล กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์แทน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest