องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๙-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อดินปรับปรุงที่ทำการ อบต.โพธิ์แทน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ส่วนที่ ๑ ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของหน่วยงาน อปท. ขนาดกว้าง ๑๕ นิ้ว สูง ๒๐ นิ้ว ส่วนที่ ๒ ปฏิทินสากลเพื่อประชาสัมพันธ์ภาษี แบบฉีก ประจำปี ๒๕๖๔ พิมพ์ ๒ สี พร้อมคู่มือติดต่องาน อปท กว้าง ๑๕ นิ้ว สูง ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินปรับปรุงที่ทำการ อบต.โพธิ์แทน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลบ.ม. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๔ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest