องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานไม้ข้ามแม่น้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมหาวงษ์ โดยการเทฐานรากคอนกรีต,ยกระดับสะพานไม้ขึ้น,ตอกเข็มไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปากคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๓ ซอย ๔ โดยการลงดิน กดเสาเข็ม ลงลูกรัง บริเวณคอสะพาน กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร /ซม. หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร พร้อมปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้า และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร /ซม. หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร พร้อมปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้า และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนน สายบ้านองค์พาต ซอย ๒ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินถม ดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านเขมรฝั่งเหนือ ซอย ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (นายศักดิ์ ร่อนแก้ว) พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโรยตัวจากที่สูงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโรยตัวจากที่สูงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รรบ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest