องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายหว่าง เสนอใจ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ถึงถนนสายบ้านปากแบน ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ถึงถนนสายบ้านปากแบน ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๓ ซอย ๖ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งวาล์ว 2 นิ้ว ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอย ๕ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๒ เมตร หนา ๕ ซม. ขนาดผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.โพธิ์แทน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 5 ซม. ขนาดผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 ( ซอย 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามแม่น้ำใน บริเวณริมคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามแม่น้ำใน บริเวณริมคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๙๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งวาล์ว ๒ นิ้ว ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน บริเวณบ้านปากคลอง ๓๑ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ครุภัณฑ์เลชที่ 003-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๙-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้าโดยการเสริมราวสะพานบริเวณบ้าน น.ส.กัณนิกา เสนอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า โดยเสริมราวสะพานบริเวณบ้านนายจำนอง แว่นแก้ว ถึง บ้านนายบรรจงแว่นแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า โดยเสริมราวสะพานบริเวณบ้านจากแนวทางเท้าเดิมถึงบ้านนายประพันธ์ เสนอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบบ้านคลอง 14 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโพธิ์แทน ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest