องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรับรองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรับรองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติก สายบ้านคลอง ๑๔ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านองพาต ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเขมรฝั่งใต้ ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบบ้านคลอง 14 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรับรองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านเขมรฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสายบ้านเขมรฝั่งใต้ ซอย 1 ถึงที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 271.50 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 ( ซอย 1)
18 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการจัดซื้อดิน,ดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนนบ้าน ลาดสะเอ็ด ซอย 1 กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 โดยการนำรถแบคโฮทำการเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินโครงการถมดินปรับปรุงที่ทำการ อบต.โพธิ์แทน กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.40 เมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมูที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศปิดไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest